Serwis kurtyn OLEFINI

W trosce o zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania kurtyn firmy OLEFINI proponujemy Państwu usługi w zakresie konserwacji i stałego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Warunki gwarancji:

1.    Sprzedający gwarantuje sprawne działanie urządzenia w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwanie bezpłatnie przez serwis w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do warsztatu serwisowego. Termin naprawy może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od gwaranta np. o czas sprowadzenia części z zagranicy.
2.    Okres gwarancji wydłuża się o czas od zgłoszenia do naprawy urządzenia.
3.    Aby dokonać naprawy gwarancyjnej klient może:
a)    dostarczyć urządzenie bezpośrednio do punktu serwisowego na własny koszt.
b)    dostarczyć urządzenie przesyłką kurierską do miejsca zakupu na własny koszt. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do punktu gwarancyjnego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczony przed uszkodzeniem oraz odpowiednio oznakowanym. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
4.    Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności, do których wykonania zobowiązany jest wg instrukcji obsługi użytkownik we własnym zakresie.
5.    Użytkownik kurtyn zobowiązany jest minimum raz w roku w okresie jesienno-zimowym wykonać przegląd i  czyszczenie wymiennika oraz grzałek. Przegląd i czyszczenie urządzenia dokonywane jest na koszt użytkownika według stawek serwisowych i nie jest traktowane jako usługa serwisowa.
6.    Gwarancją nie są objęte :
a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane przez użytkownika lub pośrednika dostarczającego urządzenie do warsztatu
     b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek :
   - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania
   - niewiedzy lub uszkodzeń powstałych z winy użytkownika (w tym brak regularnego czyszczenia)
   - zdarzeń losowych ( uszkodzenie elektryczne, pożar, powódź, zalanie, itp. )
   - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji
   - używanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
   - samowolnych napraw dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby
   - przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
c) części ulegające normalnemu zużyciu, wynikające z użytkowania urządzenia np. : filtry, łożyska
7.    W przypadku nieuzasadnionej, z punktu widzenia warunków gwarancyjnych, wysyłki urządzenia , kosztami transportu zostanie obciążony reklamujący.
8.    Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową oraz pozostałych przepisów prawa polskiego.


OBOWIĄZKOWO NALEŻY PRZEPROWADZAĆ REGULARNE CZYSZCZENIE KURTYNY Z PYŁU I KURZU, PONIEWAŻ JEST TO NAJCZĘSTSZA PRZYCZYNA USZKODZENIA WENTYLATORA .

Kontakt

Telefon: 61 865 35 21
Komórka: 601 57 31 98
  601 18 66 28
e-mail: olefini@wichtowski.pl
gadu-gadu: 13193201 ggstatus
Trwa ładowanie formularza